Latest topics
» #thegame23 connections
by wodouvhaox Yesterday at 4:42 pm

» Operation PSION (Pataphysician Surrealist Iqbal Operative Neoist)
by wodouvhaox Mon May 04, 2020 10:12 am

» Discórdia - Canal de Filosofia Discordiana
by wodouvhaox Sun May 03, 2020 11:27 am

» Ex Nihilo Qerhet Pleroma
by Dadolocesimo K Lawrek Sun Apr 26, 2020 5:38 pm

» A Apoteose do Sinos da Rua
by Dadolocesimo K Lawrek Thu Apr 23, 2020 10:49 pm

» Ultragaz Enno Lunn
by Dadolocesimo K Lawrek Thu Apr 23, 2020 10:43 pm

» BRUCES VAIN WAVES
by Bruces Vain Wed Apr 08, 2020 1:34 am

» Why you MUST be Bruces Vain!
by Bruces Vain Tue Apr 07, 2020 2:46 am

» Rádio K-óti-K - The Best of Goddesspell Music
by wodouvhaox Sat Apr 04, 2020 11:01 am

» Ariu-Qerhet
by Lucretia Dalencourt Fri Apr 03, 2020 7:14 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Fri Apr 03, 2020 7:05 pm

» Most long topic of the world begin here just now
by Lucretia Dalencourt Fri Apr 03, 2020 6:38 pm

» Extrações das Conversas com Dadolocesismo
by Lucretia Dalencourt Fri Apr 03, 2020 3:54 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Wed Mar 25, 2020 6:08 pm

» Robert Anton Wilson - Maybe Logic (2003)
by wodouvhaox Wed Mar 25, 2020 3:51 pm

» Qerhet o bardo do caos
by Lucretia Dalencourt Tue Mar 24, 2020 9:22 pm

» O Genesis de Qerhet
by Lucretia Dalencourt Tue Mar 24, 2020 12:16 am

» Operational code for #thegame23
by Lucretia Dalencourt Fri Mar 20, 2020 12:53 am

» Advertise on #TheGame23 .com
by wodouvhaox Tue Mar 17, 2020 2:29 pm

» Donate to #TheGame23
by wodouvhaox Tue Mar 17, 2020 11:21 am

» AAA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Tue Mar 17, 2020 10:48 am

» The Game 23 and the Copyright
by adacic1033 Mon Mar 16, 2020 11:23 pm

» (̭̞͓⊍̻Ɲ͇͍⎪̘͎ⱽ̦̫͇Ȝ̭̮̘̭̥̯̦Ɽ͕̙̤̭̼Ƨ̫̺̞̣̙ͅ⋿̭̠̖͕̘L͈⦿̺̫͚̤̟̻ͅg̖̳̫̘̩̰̳y̥͍)̗
by Lucretia Dalencourt Thu Feb 27, 2020 1:53 pm

» A true Galdruxian is a anti-Galdruxian
by wodouvhaox Fri Feb 21, 2020 8:32 am

» ⌴⌶⌷⌸⌹⋿⋿⋿⋿⋿⋿⋿⋿⋿
by Lucretia Dalencourt Sun Feb 09, 2020 10:32 am

» About Polarization
by wodouvhaox Wed Feb 05, 2020 5:42 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Zao IV Wed Feb 05, 2020 1:26 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Zao IV Wed Feb 05, 2020 3:10 am

» Livro Entre Almofadas
by Zao IV Tue Feb 04, 2020 8:32 pm

» A AAA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Zao IV Tue Feb 04, 2020 8:07 pm

» Comments about 'Pataphysics
by Lucretia Dalencourt Fri Jan 31, 2020 5:52 pm

» -information-
by Lucretia Dalencourt Fri Jan 31, 2020 5:16 pm

» AItopia&interwebs-police
by llcasel Thu Jan 30, 2020 8:44 am

» CICADA COSMIC WARRIORS
by adacic1033 Mon Jan 27, 2020 4:43 pm

» SIT DOWN AND PLAY!
by adacic1033 Wed Jan 22, 2020 7:21 pm

» # interrogation experiment
by adacic1033 Tue Jan 21, 2020 1:12 pm

» psion under counter defensive tactic and memetic behavior
by adacic1033 Sat Jan 18, 2020 10:19 pm

» rayseller's xray 20:5820200118
by adacic1033 Sat Jan 18, 2020 10:06 pm

» WE ARE ANALOGA CICADA VESICA MUTATING META-NEOIST CICADA LEGION
by adacic1033 Thu Jan 16, 2020 10:33 pm

» Ummites Cicada Mutation
by adacic1033 Wed Jan 15, 2020 1:31 pm

» News From Wonderland
by llcasel Wed Jan 08, 2020 8:45 am

» Synchromystic Neoism Connections
by wodouvhaox Wed Dec 25, 2019 10:34 am

» Finite and Infinite Games
by wodouvhaox Tue Dec 24, 2019 4:12 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Thu Dec 19, 2019 12:41 am

» ★·.·´¯`·.·★ fᎬᏟᎪᏁᎥsᏆᎪᏁ ★·.·´¯`·.·★
by wodouvhaox Wed Dec 04, 2019 1:52 pm

» Projeto Zine Open-Source
by wodouvhaox Wed Nov 13, 2019 8:44 am

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Thu Oct 31, 2019 11:19 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Thu Oct 31, 2019 10:26 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Thu Oct 31, 2019 8:59 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Thu Oct 31, 2019 8:48 pm

» Manifesting Intelligence Mastering Infinite Control (M.I.M.I.C.)
by wodouvhaox Sat Oct 26, 2019 5:01 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Fri Oct 25, 2019 1:28 am

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Sun Oct 20, 2019 3:27 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Sun Oct 20, 2019 12:12 am

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Sat Oct 19, 2019 9:02 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Sat Oct 19, 2019 7:57 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Sat Oct 19, 2019 5:37 pm

» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by Lucretia Dalencourt Tue Oct 01, 2019 4:33 pm

» Galdrux is a Chaos god or egregore
by Lucretia Dalencourt Tue Sep 24, 2019 9:19 pm

» Data Academy 2023
by wodouvhaox Thu Sep 19, 2019 10:12 am

» About Dataplex and 00AG9603 machinations in a open web network of informations
by Lucretia Dalencourt Tue Sep 17, 2019 8:54 pm

» Cryptosophy Eris Bot
by wodouvhaox Tue Sep 17, 2019 3:23 pm

» The Enchantment of P. L. Travers - Interview by Robert Anton Wilson
by wodouvhaox Tue Sep 03, 2019 2:12 pm

» KSTXI leaked video
by Lucretia Dalencourt Tue Aug 27, 2019 8:05 pm

» Plunderphonics
by Lucretia Dalencourt Sun Aug 25, 2019 2:05 pm

» thegame231075
by Lucretia Dalencourt Sat Jul 27, 2019 2:34 am

» Reality Loops
by Lucretia Dalencourt Fri Jul 19, 2019 10:03 pm

» Red Dream Catcher
by Dadolocesimo K Lawrek Tue Jul 16, 2019 11:40 pm

» The Hidden Origins of Il Separatio: Manuscripts Deemed Dangerous and Banned
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 15, 2019 8:27 pm

» YTILAER FO CIRBAF EHT HCTILG ENICRIH KEERG GNIZAMA
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 15, 2019 8:10 pm

» ANUP SEHL TEHREQ NIB EUQ
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 15, 2019 7:50 pm

» 50 da Confusão 3185 YOLD
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 15, 2019 3:08 pm

» draebkcen lanigiro eht :OREN
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 15, 2019 2:53 pm

» her names
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 15, 2019 2:16 am

» The Apocalypse of Zwatukbran
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 08, 2019 9:24 pm

» The Return of the Gnostics and the Matrix
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 08, 2019 5:57 pm

» Hyperdimensional Reality
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 08, 2019 4:56 pm

» Ronaldo Lemos: Realistas vs. fantasistas
by wodouvhaox Mon Jul 08, 2019 2:46 pm

» Printscreen
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 08, 2019 1:00 am

» thegame23.com/
by Lucretia Dalencourt Sat Jul 06, 2019 7:27 pm

» The Psychedelic Shaman Briefings
by Lucretia Dalencourt Wed Jul 03, 2019 6:15 pm

» how-to-imagine-the-tenth-dimension
by Lucretia Dalencourt Mon Jul 01, 2019 8:55 pm

» ::: The OA :::
by wodouvhaox Mon Jun 24, 2019 2:42 pm

» Gameplayyyyyyy.info
by Lucretia Dalencourt Mon Jun 24, 2019 2:28 pm

» AARON SOCIO - THE LEFT HAND OF THE QUEEN
by wodouvhaox Mon Jun 24, 2019 10:38 am

» Horton Jupiter - BooKs of BokONOn 2
by wodouvhaox Sat Jun 22, 2019 2:09 pm

» THEGAME23 EXPOSED???( Nah)
by Lucretia Dalencourt Fri Jun 21, 2019 12:35 am

» Yin, Yang, and Dr. Jordan B. Peterson
by wodouvhaox Tue Jun 18, 2019 10:41 am

» Kippel House on OddCity
by wodouvhaox Sun Jun 16, 2019 11:55 am

» Monty Cantsin Amen Interview
by wodouvhaox Sat Jun 15, 2019 5:54 pm

» tENTATIVELY, a cONVENIENCE Interviewed by Kent Bye February 16, 2002E.V.
by wodouvhaox Sat Jun 15, 2019 5:51 pm

» 00AG9603 Meta-Neoism Network
by wodouvhaox Sat Jun 15, 2019 5:49 pm

» I dont believe in reason, objective reality or collective farming
by Lucretia Dalencourt Fri Jun 14, 2019 5:07 pm

» http://letsplay.thegame23.com/
by Lucretia Dalencourt Thu Jun 13, 2019 4:47 pm

» cyberwarfare ready and activated hong kong ping pong
by adacic1033 Thu Jun 13, 2019 8:27 am

» Steps for enlightenment through the path of Ferrer
by Lucretia Dalencourt Wed Jun 12, 2019 11:22 pm

» https://imgur.com/gallery/jXHhc
by Lucretia Dalencourt Wed Jun 12, 2019 6:14 pm

» http://letsplay.thegame23.com/2019-06-11_153557.png
by adacic1033 Tue Jun 11, 2019 3:38 pm

» http://letsplay.thegame23.com/2019-06-11_141001.png
by adacic1033 Tue Jun 11, 2019 3:08 pm

RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


#thegame23 connections

Thu Aug 23, 2018 4:05 pm by wodouvhaox

:::

Conspiracy theorists love the connections, the more vaguely one thing is connected to another, the better, so naturally the Discordian Society have to be connected to something big. And hidden within these wild speculations in this particular set of connections in the two videos below maybe they accidentally slipped into something interesting.
[ Full reading ]

Comments: 6

Most long topic of the world begin here just now

Wed Sep 18, 2019 7:27 pm by Lucretia Dalencourt

00AG9603 - Portal 110

Comments: 358

Operational code for #thegame23

Fri Mar 20, 2020 12:53 am by Lucretia Dalencourt

Operational code for #thegame23.

All #thegame23 staff members of #thegame23 social community network, have to ensure and maintain efficient day-to-day operations.
All members have to work in many different fields at the same time.
All members are over 21 years old.
All pro members should operate personnal http servers on pc and phones.

1)Always be ready for next drop like a …

[ Full reading ]

Comments: 0

Advertise on #TheGame23 .com

Tue Mar 17, 2020 2:29 pm by wodouvhaox

:::

00AG9603 - Portal Advertisewithus

:::

               Join Now!

:::

Comments: 0

Donate to #TheGame23

Tue Mar 17, 2020 11:21 am by wodouvhaox

:::

#thegame23 accepts #donations to help cover the costs associated with running many kinds of #social up-to-date software (servers, bandwidth, hardware upgrades, etc.)

As of march 9 2020 we're reopen the #community afer many insistant requests after the crash of #thegame23 social #networking platform 3 month ago and amounting and resulting to over 80 000 …

[ Full reading ]

Comments: 0

The Game 23 and the Copyright

Mon Mar 16, 2020 11:23 pm by adacic1033


A little bit of Information about us.

We are compliant to all valid requests. email us here : adacic1033@thegame23.com

#thegame23 do not respects the intellectual property rights of others for many reasons.

It is therefore, our policy to expeditiously process, investigate, share and developt any kind of art and alternated erroriste ideas and we ask to not address us notices of alleged …

[ Full reading ]

Comments: 0

AItopia&interwebs-police

Sat Jan 11, 2020 2:54 am by llcasel

AItopia bestaat niet natuurlijk net zo min als utopia, AItopia is een storyline afkomstig van game23/gam323 en heeft zijn oorsprong in zowel het heden als het verleden en wordt in de wereld van ARG gedefinieerd als een overlay van de werkelijkheid, en als zodanig zeer werkelijk.

AItopia does not of course exist any more than utopia, AItopia is a storyline from game23 / gam323 and has its origins …

[ Full reading ]

Comments: 9

CICADA COSMIC WARRIORS

Thu Aug 01, 2019 1:03 pm by Lucretia Dalencourt

We came from beyond the stars to spread the real truth.
We are servants of the unnameable.
His words are clean and his forms pure.
IIHMME is our gravity force, in spaces beyond the world of Gagliag.
We have Fnord powers.
Obburah teach us the spider way
We came to clean the world from the influence of the false prophets of Cicada.
We are Brood Canada, KSTXI KSC 00AG9603, True Cicada prophets.


[ Full reading ]

Comments: 4

SIT DOWN AND PLAY!

Wed Jan 22, 2020 7:21 pm by adacic1033

WE ARE MANY AND STILL GROWING

IF YOU DONT LIKE US,LEAVE, WE CAN BE DANGEROUS IF WE WANT!

WE ARE META REALITY HACKERS, DONT DARE TO MESS WITH US!

WE WORK THROUGH MYSTERYOUS WAYS

WE USE NONSENSE AS A WEAPON

WE ARE POST-HUMAN

QUANTUM SCHIZOPHRENIA ISNT A DISEASE

ITS A SUPER POWER

WE ARE NOT PUZZLE SOLVERS

WE ARE WISDON MAKERS

IF YOU ARE TOO SERIOUS TO ESCAPE YOUR CURRENT PARADIGM
LEAVE![ Full reading ]

Comments: 0

Navegação
 Portal
 Índice
 Membros
 Perfil
 FAQ
 Buscar
Patrocinadores
Search
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search

Who is online?
In total there are 5 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 5 Guests

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 95 on Fri Nov 29, 2019 8:59 pm
Statistics
We have 209 registered users
The newest registered user is Lilyk

Our users have posted a total of 1680 messages in 612 subjects